EUROPILIER

Zmluvy o sprostredkovaní

Sprostredkovateľskú činnosť vykonávame len v rámci poverenia klienta a za vopred stanovených a dohodnutých podmienok, avšak pri uzatváraní zmlúv, respektíve dohôd o sprostredkovaní sme pripravení:

  • upraviť navrhovaný spôsob spolupráce v zmysle požiadaviek klienta
  • flexibilne pristúpiť k zmenám v závislosti od požiadaviek klienta aj v priebehu spolupráce.

Pri uzatváraní zmluvného vzťahu týkajúceho sa poskytovania našich realitných služieb predkladáme svojim klientom štandardizované návrhy zmlúv a dohôd, ktoré obsahujú predovšetkým povinné náležitosti vyplývajúce z príslušného zákona, podľa ktorého sú uzatvárané.

Premetom zmlúv o sprostredkovaní je najmä určenie zmluvných strán, špecifikácia nehnuteľnosti, ktorá je predmetom sprostredkovania, základné záväzky týkajúce sa rozsahu a charakteru poskytovaných služieb a definovanie podmienok nároku na odplatu za vykonané činnosti. Súčasťou každého nami klientovi predkladaného návrhu dohody na poskytovanie služieb sú aj „Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti EUROPILIER s.r.o. pre sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností“, ktoré podrobnejšie upravujú práva a povinnosti realitnej spoločnosti a klienta, spôsob plnenia záväzkov a v neposlednom rade spôsob spolupráce.

Znenie jednotlivých ustanovení navrhovaných dohôd a obchodných podmienok sme pripravení s klientom osobne a podrobne prejsť a vysvetliť. Rovnako sme pripravení, v prípadoch pre nás akceptovateľných, upraviť zmluvný vzťah v zmysle požiadaviek klienta.

Pri uzatváraní zmluvných vzťahov vychádzame najmä z nasledovného právneho rámca:

Právny rámec a právna úprava a spôsob dojednania zmlúv a dohôd pre sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností realitnou spoločnosťou EUROPILIER s.r.o.