EUROPILIER

Etický kódex

Realitná spoločnosť EUROPILIER s.r.o. si je plne vedomá, že predaj, respektíve kúpu nehnuteľnosti mnohí z klientov realizujú jeden krát za život a predmet predaja, respektíve kúpy mnohokrát predstavuje vo finančnom vyjadrení ich dlhoročné úspory.

Pri vykonávaní realitnej činnosti sa preto zaväzujeme dodržiavať okrem zmluvných a legislatívnych pravidiel aj pravidlá etické a ich dodržiavanie považujeme za prejav našej profesionálnej a osobnej cti.

 „Etický kódex spoločnosti EUROPILIER s.r.o. pre vykonávanie realitnej činnosti“ ako súbor všeobecne uznávaných a všeobecne uplatňovaných zásad, morálnych noriem a princípov sú zaviazaní dodržiavať všetci zástupcovia spoločnosti EUROPILIER s.r.o.:

 

Europilier pdf Etický kódex spoločnosti EUROPILIER s.r.o. pre vykonávanie realitnej činnosti