EUROPILIER

Zásady Sprostredkovania

Náš vzťah ku každému klientovi je založený na vzájomnej dôvere, čestnosti a serióznosti.

Napriek tomu, že to čo povieme a sľúbime má pre nás rovnakú váhu ako zmluva, preferujeme poskytovanie našich služieb klientom na zmluvnom základe. Výhodou tohto prístupu je transparentná úprava základných práv a povinností, špecifikácia spôsobu a podmienok plnenia si  záväzkov a stanovenie si spôsobu spolupráce.

Realitnú činnosť a sprostredkovanie služieb súvisiacich s predajom alebo kúpou nehnuteľností vykonávame pre klientov, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu, respektíve dohodu o sprostredkovaní alebo pre klientov, ktorí prejavia záujem o naše služby a s ktorými  o uzavretí zmluvného vzťahu rokujeme.

V kontexte platných právnych noriem uplatňujeme všetky formy zmlúv a dohôd týkajúcich sa sprostredkovania predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľnosti a súvisiacich služieb, pričom naše zmluvné a obchodné vzťahy s klientmi sa v závislosti od obchodného prípadu riadia Občianskym, respektíve Obchodným zákonníkom.

Okrem povinností upravených v zmluvách a dohodách sa pri poskytovaní služieb riadime nad rámec legislatívne upravených povinností aj dodržiavaním Etického kódexu a súčasne sa hlásime aj k dodržiavaniu aplikovateľných ustanovení európskej normy STN EN 15733 Služby realitných maklérov, ktorá špecifikuje požiadavky na služby realitných maklérov.

V rámci vykonávania realitnej činnosti si súčasne pri každom obchodnom prípade a vo vzťahu ku každému klientovi dôsledne plníme zákonné povinnosti vykonania základnej, respektíve zvýšenej starostlivosti v súlade s programom vlastnej činnosti podľa zákona č. 297/2008 Z.z.