EUROPILIER

Vízia a hodnoty

Poslaním spoločnosti EUROPILIER je byť spoľahlivým partnerom a bezpečnou oporou každého klienta. Pri napĺňaní tejto vízie uplatňujeme pri poskytovaní našich služieb dôraz najmä na tieto princípy a hodnoty:

Nezávislosť

Sme nezávislí od iných subjektov a pri poskytovaní služieb konáme len v záujme svojich klientov bez toho, aby sme boli obmedzovaní a viazaní inými záujmami.

Nestrannosť

Záujmy klientov sú nadradené našim záujmom, pričom naše služby, rady a odporúčania sú ovplyvnené výlučne len názormi a želaniami klientov, rešpektujúc platné zákony a ostatné právne normy.

Zodpovednosť

Sme si vedomí dôležitosti a významnosti nami poskytovaných služieb a ich vplyvu na rozhodovanie a konanie klientov, preto pristupujeme zodpovedne rovnako ku všetkým našim klientom a konáme spôsobom najprospešnejším pre klientov.

Ochrana klienta

Uvedomujeme si, že kúpa, respektíve predaj nehnuteľnosti je zložitý právny a finančný úkon, s ktorým sú spojené riziká, a preto našou prioritou je zabezpečenie ochrany klientov, a to identifikovaním rizík a návrhmi riešení na ich minimalizáciu.

Serióznosť

Ku každému klientovi pristupujeme s maximálnou starostlivosťou a diskrétnosťou a klienta informujeme pravdivo a bezodkladne a nezatajujeme mu žiadne fakty dôležité pre jeho rozhodovanie.

Dôvera

Náš vzťah ku každému klientovi je založený na vzájomnej dôvere,  pričom to čo sľúbime, má pre nás rovnakú váhu ako zmluva.

Individuálny prístup

Ku každému klientovi uplatňujeme individuálny prístup, pričom sme vždy, aj v priebehu trvania spolupráce, ochotní a pripravení flexibilne pristúpiť na zmeny požiadaviek klienta.

Kvalita

Náš úspech meriame v prvom rade spokojnosťou klienta. Uprednostňujeme preto dôraz na spokojnosť klienta a na kvalitu poskytnutých služieb pred počtom obchodných prípadov. Klientom radíme kvalifikovane, jednoznačne a presne.

Komplexnosť

Klientom ponúkame komplexné realitné služby z jedného miesta. S cieľom vyhovieť klientom vo všetkých ich potrebách a požiadavkách, zabezpečujeme klientom okrem realitnej činnosti aj právne, investičné, stavebné, daňové a hypotekárne poradenstvo.

Odbornosť

Klientom poskytujeme len kvalifikované služby, ktoré sme schopní zvládnuť po odbornej stránke a v požadovanom čase. Disponujeme špecialistami z oblastí realitnej činnosti, legislatívy, finančných služieb, ekonomického poradenstva, stavebníctva.

Etika konania

Okrem dodržiavania legislatívnych pravidiel sa zaväzujeme uplatňovať aj etické pravidlá. Dodržiavanie všeobecne uznávaných a uplatňovaných zásad, morálnych noriem a princípov považujeme za prejav našej profesionálnej a osobnej cti.