EUROPILIER

Profil a história

Spoločnosť EUROPILIER je súkromnou právnickou spoločnosťou s prehľadnou a stabilnou vlastníckou a riadiacou štruktúrou, ktorá sa od jej založenia v roku 2007 špecializuje na poskytovanie komplexných poradenských a konzultačných služieb, a ktorej hlavným predmetom podnikania v súčasnosti je sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností.

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 30.04.2007 a následne zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vl. číslo 45844/B. Po zmene sídla spoločnosti v roku 2012 je spoločnosť od 22.03.2012 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vl. číslo 29211/T.

Spoločnosť EUROPILIER vznikla v roku 2007 s cieľom využitia a zúročenia viacročných skúseností a úspešnosti pri implementovaní projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rokoch 2004 až 2006. Strategickým zámerom spoločnosti bolo využiť tieto atribúty pre vybudovanie stabilnej pozície na trhu poradenských služieb v tejto oblasti s dôrazom na pomoc v sektoroch priemyslu a služieb, poľnohospodárstva, životného prostredia a regionálnej infraštruktúry. V zmysle tohto cieľa hlavným zameraním spoločnosti v rokoch 2007 až 2012 bola orientácia na poskytovanie podnikateľského (ekonomického, obchodného a marketingového) poradenstva a spracovanie projektov pre čerpanie prostriedkov so štrukturálnych fondov Európskej únie  na území Slovenskej republiky. V danom období sme ponúkli svojim klientom kľúč ako byť úspešný pri príprave,  manažovaní a financovaní súkromných a verejných projektov, preto je našim zámerom pokračovať v tejto činnosti aj v programovacom období 2014 až 2020.

S cieľom využitia poznatkov v oblasti poskytovania poradenských služieb pri rôznorodých projektoch z rôznych oblastí podnikania, od investične menej náročných až po investičné projekty presahujúce čiastku 10 mil. EUR, realizovaných v krátkodobých až dlhodobých obdobiach, a vzhľadom na vznikajúce požiadavky našich klientov o služby v oblasti kúpy a predaja nehnuteľností, rozšírila spoločnosť EUROPILIER v roku 2012 ponuku svojich služieb o poskytovanie služieb v oblasti sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností. Zameranie činnosti spoločnosti na realitnú činnosť bolo spojené v roku 2012 s podstatným rozšírením tímu o skúsených a kvalifikovaných odborníkov pôsobiacich na realitnom trhu a v oblastiach legislatívy a finančných služieb, vďaka čomu sme sa stali spoľahlivým partnerom pre všetkých našich klientov aj pri vykonávaní tejto činnosti.